حسین دامغانیان

درباره من

دکتر حسین دامغانیان
image

دانشیار گروه آموزشی مدیریت بازرگانی @ دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری

حسين دامغانيان. دانشيار دانشگاه سمنان و دارنده مدرك دكتري تخصصي از دانشگاه تهران در رشته مديريت گرايش رفتار سازماني است. عنوان رساله دكتري: تبيين موانع موجود در امكان بكارگيري رهبري خدمت‌گزار در نظام بانكداري ايران از ديدگاه مديران بانك‌هاي دولتي و خصوصي (مورد مطالعه: شعب منتخب بانك ملي و بانك پارسيان). عنوان پايان‌نامه كارشناسي ارشد:بررسي ارتباط ميان روش‌هاي منتخب بازاريابي و ميزان فروش خدمات بيمه‌اي. وي از سال ١٣٧٥ به عضويت در هيات علمي دانشگاه سمنان درآمد. از آن زمان تا كنون سابقه و تجربه تدريس در دروس مختلف مرتبط با تخصص خود در مقاطع كارشناسي، كارشناسي‌ارشد و دكتري را دارد؛ همچنين مقالات متعددي را در مجلات مختلف علمي پژوهشي داخلي و خارجي به چاپ رسانده و راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه‌هاي متعدد كارشناسي ارشد و ر...

محقق گوگل

(1402/1/1)

استنادات

261

h-index

6

i10-index

3

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1402/1/2)

استنادات

41

مقالات

2

h-index

1

مؤلفین همکار

3

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

دکتری تخصصی: مدیریت گرایش رفتار سازمانی

دانشگاه تهران

تجارب

از شهریور 1396

رییس دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

دانشگاه سمنان

شهریور 1390 تا شهریور 1396

معاون آموزشی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

دانشگاه سمنان

1379 تا 1384

مدیر گروه مدیریت بازرگانی

دانشگاه سمنان

1377 تا 1379

معاون مدیر گروه مدیریت بازرگانی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

مباحث جاری منابع انسانی.

رهبری های پیرو محور سازمانی .

مباحث جاری رفتار سازمانی.

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی سبز و عوامل مؤثر بر آن(مطالعه موردی صنعت تولید محصولات لبنی)
مدیریت بهره وری(2022)
9228350005, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, ^حسین دامغانیان
نگاشت سناریوهای توسعه صادرات داروهای نوفناورانه در افق ایران 1414
سیاستگذاری عمومی(2022)
9221204006, ^سید عباس ابراهیمی*, ^حسین دامغانیان, ^عظیم اله زارعی
واکاوی نقش حساسیت محیطی بر رفتارهای زیست‌محیطی کارکنان با نقش میانجی تلنگر مقایسه‌اجتماعی و تلنگر سبز
مطالعات مدیریت بهبود و تحول(2022)
9611271004, ^حسین دامغانیان*, ^سید عباس ابراهیمی, ^عباسعلی رستگار
ارائه الگوی رهبری افراد قومیت آذری زبان در سازمان براساس مدل فرهنگی لوییس
مطالعات فرهنگ ارتباطات(2021)
9311204001, ^عباسعلی رستگار*, عادل آذر, ^حسین دامغانیان
عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی اثر بخش مبتنی بر مولفه اخلاقیِ مسئولیت اجتماعی
اخلاق در علوم و فناوری(2021)
9318350001, ^حسین دامغانیان*, حسن دانایی فرد, ^عباسعلی رستگار
تاثیر تعارض رابطه بر تجربه سایش اجتماعی
مطالعات مدیریت بهبود و تحول(2021)
^حسین دامغانیان*, ^عباسعلی رستگار, 9411214005
ارائه چارچوبی برای معرفی مؤلفه‌های درونی خودمدیریتی کارکنان (موردمطالعه: کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران)
پژوهش های مدیریت منابع انسانی(2021)
9628350009*, ^حسین دامغانیان, ^محسن فرهادی نژاد
بررسی نقش تلنگر سازمانی، هوش هیجانی و انگیزش درونی در ایجاد رفتار زیست‌محیطی کارکنان
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی(2021)
9611271004, ^حسین دامغانیان*, ^سید عباس ابراهیمی, ^عباسعلی رستگار
سیر تطور دانش مدیریت منابع انسانی در ایران
پژوهش های مدیریت در ایران(2021)
9228350003, ^عباسعلی رستگار*, سید مهدی الوانی, ^حسین دامغانیان, حسن دانایی فرد
طراحی مدل یکپارچه ارزیابی آینده نگاری با کاربست روش فراترکیب
آینده پژوهی ایران(2020)
9221204006, ^سید عباس ابراهیمی*, ^حسین دامغانیان, ^عظیم اله زارعی
تبیین مفهوم اشتیاق کارکنان در پرتو رهنمودهای قرآنی
مدیریت در دانشگاه اسلامی(2020)
9221009002*, ^حسین دامغانیان, میثم لطیفی, ^عباسعلی رستگار
مدل‌سازی علّی ارتقای سلامت اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران
حقوق اداری(2020)
9228350006, ^عباسعلی رستگار*, حسن عابدی جعفری, ^حسین دامغانیان
سیر تاریخی دانش مدیریت در ایران
پژوهش های مدیریت عمومی(2020)
9228350003, سیدمهدی الوانی*, ^عباسعلی رستگار, ^حسین دامغانیان, حسن دانایی فرد
واکاوی ابعاد اشتیاق کارکنان و عوامل برانگیختن آن در پرتو رهنمودهای قرآنی
مدیریت دولتی دانشگاه تهران(2020)
^حسین دامغانیان, میثم لطیفی, ^عباسعلی رستگار, 9221009002*
Designing and explaining the model of improvement of integrity in the Customs of the Islamic Republic of Iran (Based on Grounded Theory Method)
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی(2020)
9228350006, ^عباسعلی رستگار*, حسن عابدی جعفری, ^حسین دامغانیان
ارائه الگوی برندسازی ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر با رویکرد تئوری داده‌بنیاد
پژوهش های مدیریت عمومی(2020)
9228350002, ^سید عباس ابراهیمی*, ^حسین دامغانیان, ^عظیم اله زارعی
نشان سازی ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر علمی
فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی(2020)
9228350002, ^سید عباس ابراهیمی*, ^حسین دامغانیان, ^عظیم اله زارعی
پیشایندها و پسایندهای زیرآب زنی سازمانی در سازمان‌های دولتی: پژوهشی کیفی
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی(2019)
9311009001, ^حسین دامغانیان*, ^عباسعلی رستگار, حسن دانایی فرد, عادل آذر
آینده نگاری راهبردی به منظور ارتقای انسجام استراتژیک فرآیندهای منابع انسانی با اهداف سازمان‌های دفاعی
فرماندهی و کنترل(2019)
9521572001, ^حسین دامغانیان*, ^سید عباس ابراهیمی
ارائه الگویی از پیشایندهای رفتارهای انحرافی کارکنان با استفاده از روش فراترکیب
پژوهش های مدیریت عمومی(2019)
9311009001, ^حسین دامغانیان*, ^عباسعلی رستگار, حسن دانایی فرد, عادل آذر
نقش میانجی انحرافات بین‌فردی در رابطه بی‌نزاکتی سازمانی با قصد تسهیم دانش
مجله مطالعات روان‌شناسی صنعتی و سازمانی(2019)
^حسین دامغانیان, ^محسن فرهادی نژاد, 9611271004*
تأثیر اندوه مقایسه بر سایش اجتماعی با میانجی‌گری حسادت خاموش
چشم انداز مديريت دولتي(2019)
9411214005, ^حسین دامغانیان*, ^عباسعلی رستگار
مدل رهبری دانشوران در سازمان‌های دانش‌بنیان ایران: رویکرد تئوری داده‌بنیاد
مجلس و راهبرد(2019)
9111204001, ^عباسعلی رستگار*, ^حسین دامغانیان
استخراج مدل مدیریت ارتباطات سازمانی در بستر شبکه های اجتماعی مجازی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات(2019)
9211204005*, ^حسین دامغانیان, علی اکبر فرهنگی, ^عباسعلی رستگار
شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤفقیت در مطالعات آینده نگاری با بکارگیری نقشه شناختی فازی
آینده پژوهی مدیریت(2019)
9221204006, ^سید عباس ابراهیمی*, ^حسین دامغانیان, ^عظیم اله زارعی
تاکتیکهای مدیریت تصویرپردازی دبیران (مطالعه موردی: دبیران مدارس متوسطه دوم شهرستانهای سمنان، مهدی شهر و سرخه)
مجله مدیریت فرهنگ سازمانی(2018)
^حسین دامغانیان*, ^سید عباس ابراهیمی, 8922208046
ارائه مدل زمینه‌ای رهبری در سازمان‌هایی دانش‌بنیان ایران
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی(2018)
9111204001, ^عباسعلی رستگار*, ^حسین دامغانیان
طراحی و تبیین مدل‌ شایستگی‌ در ارتباطات بین فردی سازمانی
مطالعات مدیریت بهبود و تحول(2018)
^حسین دامغانیان*, ^عباسعلی رستگار, 9211204007
طراحی الگوی دستیابی به ارتباطات سازمانی اثربخش بر اساس شایستگی‌های ارتباطی درون‌فردی و بین فردی
پژوهش هاي مديريت منابع سازماني(2018)
^حسین دامغانیان*, 9211204007
رابطه ساختاری نقش گروه‌های آموزشی با کیفیت عملکرد معلمان
مطالعات آموزش و یادگیری(2018)
^سکینه جعفری*, ^حسین دامغانیان, فاطمه عبدشریفی
شناسایی نسل‎ها در محل کار ایران
مجله مدیریت فرهنگ سازمانی(2018)
9112204002, ^عباسعلی رستگار*, عادل آذر, ^حسین دامغانیان
مدل ساختاری تفسیری شایستگی های عاطفی اجتماعی در ارتباطات سازمانی
مدیریت سازمانهای دولتی(2017)
^حسین دامغانیان*, محمد شیخ زاده, 9211204007
الگوی تعاملی عوامل موثر بر توسعه شایستگی اجتماعی در ارتباطات سازمانی از دیدگاه خبرگان دانشگاهی
مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی(2017)
^حسین دامغانیان*, 9211204007
بررسی ارتباط قابلیت‌های فرماندهی آینده با فرآیندهای منابع انسانی به روش تحلیل همبستگی کانونی
آینده پژوهی دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا(2017)
9521572001, ^حسین دامغانیان*, ^سید عباس ابراهیمی
(Proposing and Explaining a Model for Happiness in the Organization Based on National Culture (Case Study: Tehran Municipality
مدیریت شهری(2017)
9111204012, ^عباسعلی رستگار*, عادل آذر, ^حسین دامغانیان
مدل تفسیری شایستگی های بین فردی در ارتباطات سازمانی
فصلنامه پژوهش های روانشناسی اجتماعی(2017)
^حسین دامغانیان*, ^عباسعلی رستگار, 9211204007
ارائه راهبردهای فردی و سازمانی موثردرسلامت کارکنان: نقش تعادل زندگی-کار
پژوهش هاي مديريت منابع سازماني(2017)
^حسین دامغانیان, 9311009002*
محرک‌های موثر بر خرید با انگیزه خودنمایی با تعدیل‌گری پای‌بندی به آموزه‌های مذهبی
راهبردهای بازرگانی(2017)
^حسین دامغانیان, 9211204006*
شناسایی گوناگونی ارزش‎های کاری مبتنی بر تفاوت نسل‎ها در محل‎کار
پژوهشنامه مدیریت اجرایی(2017)
9112204002, ^عباسعلی رستگار*, حمیدرضا یزدانی, عادل آذر, ^حسین دامغانیان
تبیین مدل شایستگی های ارتباطی درون فردی تشویق کننده روابط مثبت و اثربخش در سازمان از دیدگاه خبرگان دانشگاهی
پژوهش نامه روانشناسی مثبت(2017)
^حسین دامغانیان*, 9211204007
ارتقای شایستگی ارتباطی کارکنان جانباز و ایثارگر در پرتو هوش عاطفی
روانشناسی نظامی(2016)
^حسین دامغانیان*, 9211204007
شناسایی عوامل موثر بر ارتباط گریزی نماینده های بیمه ایران بر اساس طرح آمیخته انتخاب مشارکت کننده
پژوهشنامه بیمه(2016)
^حسین دامغانیان, 9211204005*
Impact of Perceived Security on Trust, Perceived Risk, and Acceptance of Online Banking in Iran
journal of internet commerce(2016)
^حسین دامغانیان, ^عظیم اله زارعی, 9211204006*
تاثیر مهارت های سیاسی بر فشار روانی منفی کارکنان: اثر واسطه ای خشنود سازی
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی(2016)
^حسین دامغانیان, ^عباسعلی رستگار, 9211204007*, موسی الرضا قنبری
تأملی بر حمایت سازمانی ادراک شده در پرتو سرمایه اجتماعی
پژوهش هاي مديريت منابع سازماني(2016)
^حسین دامغانیان*, ^لاله جمشیدی, 9111266005
پیش بینی کننده های وضعی و شخصی رفتار مدیریت تصویرپردازی ذهنی دیگران در سازمان
(2015)
^حسین دامغانیان
تاملی بر تقلیل فرسودگی شغلی در پرتو تاب آوری
(2015)
^حسین دامغانیان, ^لاله جمشیدی
بررسی علت سکوت کارکنان در ارتباط با مدیر مستقیم: کاربرد پژوهش آمیخته
(2015)
^حسین دامغانیان
تحلیل نقش و اثر حمایت سازمانی ادراک شده بر کاهش بطالت اجتماعی
(2015)
^حسین دامغانیان, ^لاله جمشیدی
بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی با میانجی‌گری کیفیت زندگی کاری
مديريت فرهنگ سازماني(2014)
^حسین دامغانیان, ح. ضابط پور
نقش استراتژی‌های رفتاری مدیریت تصویرپردازی ذهنی دیگران در بروز رفتار شهروندی سازمانی
(2014)
^حسین دامغانیان
تاملی بر بیگانگی از کار زنان در پرتو سقف شیشه‌ای مورد مطالعه: کارکنان زن بان کهای مسکی و ملی استان گیلان
(2014)
^حسین دامغانیان, ^لاله جمشیدی
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تنبلی اجتماعی: مطالعه موردی
مديريت فرهنگ سازماني(2014)
^حسین دامغانیان, سیدمهدی موسوی داودی, کیارش فرتاش
اثر رهبری تحول‌آفرین بر بیگانگی از کار
(2014)
^حسین دامغانیان
بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر مدیریت دانش با میانجی‌گری توانمندسازی در شرکت ملی حفاری ایران
(2013)
^حسین دامغانیان, ^عظیم اله زارعی
بررسی تاثیر امنیت ادراک شده بر اعتماد به بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان زن(پیمایشی درباره بانک صادرات شهر سمنان)
(2012)
^حسین دامغانیان
الگویی مفهومی جهت ارزیابی میزان اثربخشی استراتژی برون سپاری
(2012)
^عظیم اله زارعی, ^حسین دامغانیان
رابطه ساختار سازماني و تعهد سازماني در كاركنان دانشگاه تربيت معلم تهران واحد كرج
كاشي زهرا(تاریخ دفاع: 1391/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه مديريت دانش و تكنولوژي اطلاعات در شركت ملي حفاري ايران منطقه خوزستان
روزبان فرناز(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ميزان اثر بخشي استراتژي هاي برون سژاري در شركت
موسوي چاشمي سيده راضيه(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين تبادل مدير و كارمند حسادت كارمند و كيفيت خدمات ارائه شده به مشتريان
خليفه يوسف(تاریخ دفاع: 1391/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه بين هوش عاطفي و معنوي ، كارآفريني گرايي، يادگيري گرايي و بازاريابي استراتژيك سازمان
منصوريان حسين(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تاثير استراتژي گرايي بر روي كارآفريني سازماني و ارزش مشتري در شركت هاي كوچك و متوسط
علمائي زهرا(تاریخ دفاع: 1391/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تناسب فرد-كارآفريني بر روي بازار گرايي يادگيري گرايي و كارآفريني سازماني در شركتهاي كارآفرين
كاكاپور صبا(تاریخ دفاع: 1391/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير اينترنتي بر اعتماد، ريسك و پذيرش بانكداري آنلاين
سياه سراني كجوري محمدعلي(تاریخ دفاع: 1391/04/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر مديريت دانش در شركت روغن كشي خرمشهر
رادمهر ميثم(تاریخ دفاع: 1391/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
فرخ پورلنگرودي ميترا(تاریخ دفاع: 1391/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
حاج كاظمي محبوبه(تاریخ دفاع: 1391/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
احمدي مريم(تاریخ دفاع: 1392/04/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
پاك روان شمس آباد پدرام(تاریخ دفاع: 1391/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ضيائي عطاءاله(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ذوقي برزشي حسين(تاریخ دفاع: 1392/08/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
موحدي زهره(تاریخ دفاع: 1391/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
تواني پريسا(تاریخ دفاع: 1393/01/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش بكارگيري تجارت الكترونيك در تشخيص فرصت هاي كارآفرينانه با ميانجي گري فرهنگ سازماني كارآفرينانه از منظر كاركنان (مورد مطالعه : شركت توليدي و صنعتي عقاب افشان)
قرباني جونقاني رسول(تاریخ دفاع: 1392/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
قربان زاده فاراب طاهره(تاریخ دفاع: 1392/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
برزگري مريم(تاریخ دفاع: 1392/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
سيدخندان سيده مريم(تاریخ دفاع: 1391/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
مزيناني هستي(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
دهقان مائده(تاریخ دفاع: 1392/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اولويت بندي مدارس ابتدايي استان مازندران براساس مولفه هاي هوشمند سازي مدارس (رويكرد ساوا در طرح تحول بنيادي) و شناسايي موانع و چالش هاي فراروي اين مدارس
صاحبي سميه(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير آگاهي از برند بر نگرش و رفتار مشتريان در خصوص توسعه آن با اثر ميانجيگري تصوير برند : مورد مطالعه : كليه مشتريان محصولات شركت سامسونگ در شهر تهران
ترابي مائده(تاریخ دفاع: 1392/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر بهره وري كاركنان با ميانجيگري انگيزه پيشرفت . مطالعه موردي : كاركنان با نك صادرات استان سمنان
مرتضي غلام حسن(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير فرهنگ سازماني در سكوت سازماني با ميانجي گري عدالت سازماني ادراك شده ( مورد مطالعه : دانشگاه يزد)
خامسي هامانه مينا(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير شخصيت كار آفريني در بروز رفتار هاي كارآفرينانه با تاكيد بر نقش ميانجي تسهيم دانش
حيدري ژاله(تاریخ دفاع: 1392/08/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موانع كارآافريني سازماني در هنر-صنعت فرش دستباف ايران( مورد مطالعه: مركز ملي فرش ايران)
كاظمي گورجي قاسم(تاریخ دفاع: 1392/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مهارت هاي ارتباطي بر خود كارآمدي معلمان مدارس دولتي و غيردولتي
سرجوئي سميه(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين بازاريابي رابطه¬مند و وفاداري مشتريان با اثر ميانجي اعتماد، ارزش ادراك شده و رضايت مشتريان: مورد مطالعه؛ مشتريان بانك شهر استان مازندران
علي نژاد آذرين(تاریخ دفاع: 1392/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عوامل فردي و مرتبط با محصول بر خريد ناگهاني با اثر تعديل كنندگي عوامل جمعيت شناسي(مورد مطالعه: مشتريان پوشاك مردانه در شهر قم
كرمي مجتبي(تاریخ دفاع: 1393/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير شيشه اي بر بيگانگي از كار با ميانجي گري عدالت سازماني( مورد مطالعه: كاركنان زن بانك هاي مسكن و ملي استان گيلان)
خبازكار املشي سعيده(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر كاهش بطالت اجتماعي به واسطه حمايت سازماني ادراك شده( موردمطالعه: شركت بيمه البرز تهران)
قلعه آقابابائي فرشته(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير جايگاه برند بر قصد خريد مجدد با ميانجي گري ارزش درك شده مشتري و رضايت مشتري و تعديل كنندگي جنسيت(مورد مطالعه: محصولات يك و يك شيراز)
بلاغي اينالو محمدامين(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كارآفريني و بازارمحوري در صادرات بر روي عملكرد صادرات با توجه به نقش ميانجيگري استراتژي رقابتي رهبري در هزينه( مطالعه موردي: شركت آذر آب اراك)
ميچاني محمد(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير رهبري تحول آفرين بر رفتار شهروندي سازماني با ميانجي گري ادراك عدالت سازماني( مورد مطالعه: شركت بيمه ايران)
ولدخاني ساناز(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر فرسودگي شغلي با ميانجيگري تاب آوري( مورد مطالعه: شركت پتروشيمي اراك)
مقصودي طاهره(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير پيروي سازماني بر رفتار شهروندي سازماني با ميانجيگري سرمايه اجتماعي( مورد مطالعه:اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان البرز)
برجسته فيروز آباد مهدي(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ميزان رضايت از تماس با خرده فروشان الكترونيكي و ويژگي هاي شخصيتي بر خريد اينترنتي با اثر تعديل كنندگي نوع محصول در ميان كاربران اينترنت در ايران)
مرادي نسترن(تاریخ دفاع: 1395/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير منفعت و هزينه ادراك شده برارزش ادراك شده و قصد خريد مجدد با اثر تعديل كنندگي مشترك جنسيت و گرايش به اعتماد در ميان كاربران اينترنت در ايران)
عبدالحي ريحانه(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي و ارزش هاي لذت جويانه بر قصد خريد اينترنتي با اثر ميانجيگري نگرش نسبت به خريد اينترنتي (مورد مطالعه:خريداران اينترنتي لوازم الكترونيكي در شهر تهران)
شريف حسن فهيمه(تاریخ دفاع: 1394/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
به كارگيري تكنيك (QFD) و (AHP) فازي جهت بهبود كيفيت محصولات ( مورد مطالعه : شركت توليدي لوازم بهداشتي نيمه شعبان)
موسوي خديجه(تاریخ دفاع: 1394/04/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي رهبري دانشوران (سبك دانشبر/دانشور (KLW)) در سازمانهاي دانش بنيان
آتشي علي(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : دكتري
اثر تنهايي كاركنان در سازمان بر پيشرفت شغلي با اثر ميانجي تبادل با همكاران (مورد مطالعه :سازمان تامين اجتماعي شهرستان بروجن)
اميني بروجني رضا(تاریخ دفاع: 1395/04/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ادراك كاركنان از رفتار سياسي بر تعهد سازماني به واسطه رضايت شغلي ، با نقش تعديل گري عزت نفس كاركنان (مورد مطالعه : شعب بانك تجارت شهرستان سبزوار
شايگان طلب حميد(تاریخ دفاع: 1394/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ريسك ادراك شده و متغيرهاي مدل UTAUTبر رفتار خريد با ميانجي گري قصد خريد اينترنتي و اعتماد درك شده و تعديل كنندگي جنسيت (مورد مطالعه : خريداران اينترنتي لپ تاپ و تلفن همراه در تهران
بهاروند ايران نيا زيبا(تاریخ دفاع: 1395/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ارزش هاي شخصي بر رفتار خريد مشتريان با اثر ميانجي نگرش و قصد خريد (مورد مطالعه : خريداران غيرغذايي مركز خريد پالاديم در شهر تهران )
نورمحمدي مهشاد(تاریخ دفاع: 1396/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي پياده سازي بانكداري جامع براساس شايستگي هاي منابع انساني از منظر مديران (مورد مطالعه :بانك تجارت)
هاشمي اعظم(تاریخ دفاع: 1395/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات بر نوآوري كارمند محور با ميانجيگري بكارگيري دانش و تعديل كنندگي جو سازماني
ميزابي اصل فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه مديريت تصوير پردازي و ارزيابي عملكرد از منظر دبيران (مورد مطالعه : مدارس دوره دوم متوسطه دخترانه شهرستان هاي سمنان ، مهديشهر و سرخه )
نيكوئي مرضيه(تاریخ دفاع: 1396/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل سلسله مراتبي دستيابي به ارتباطات سازماني اثربخش بر اساس شايستگي هاي ارتباطي درون فردي و بين فردي
يزداني زيارت محمد(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : دكتري
ارائه و تبيين مدل گوناگوني نسل ها مبتني بر ارزش هاي كاري و تاثير آن بر تعلق خاط كاركنان
مسافري قمي مراد(تاریخ دفاع: 1396/06/15) ، مقطع : دكتري
تاثير رهبري تحول آفرين بر خلاقيت سازماني با ميانجيگري سرمايه اجتماعي كاركنان (مورد مطالعه : شركت چرم مشهد )
صفرزاده زينب(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير قابليت هاي نوآوري ،بازاريابي و شبكه سازي بر ارزش ويژه برند از طريق ارزش مشتري و هم آفريني ارزش (مورد مطالعه : شركت خودروسازي ايران خودرو )
باقرزاده فرد مسعود(تاریخ دفاع: 1395/08/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش تبادل رهبر - پيرو در تعديل اثر بدبيني سازماني بر گرايش به رفتارهاي انحرافي (مورد مطالعه :بانك حكمت ايرانيان استان تهران )
محمودي ميمند مهدي(تاریخ دفاع: 1395/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر حمايت اجتماعي بر توانمدي روانشناختي از طريق متغير ميانجي غني سازي كار و خانواده و نقش تعديلگري ويژگي هاي شغلي و نقش خانوادگي (مورد مطالعه : شركت ملي گاز ايران)
اسماعيلي پروين(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل مديريت ارتباطات سازماني مبتني بر شبكه هاي اجتماعي
روزبان فرناز(تاریخ دفاع: 1399/04/10) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل پيشايندها و پسايندهاي رفتارهاي انحرافي كاركنان در سازمان هاي دولتي ايران
شول حسين(تاریخ دفاع: 1399/11/26) ، مقطع : دكتري
طراحي و تبيين مدل ارتقاي سلامت اداري در گمرك جمهوري اسلامي ايران مبتني بر بيانيه آروشا
همايوني غلامحسين(تاریخ دفاع: 1399/03/10) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني با ميانجيگري خوش بيني و تعديل كنندگي اشتياق شغلي
هوشمند ليدا(تاریخ دفاع: 1396/03/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير انواع حسادت بر سايش اجتماعي با ميانجي گري تعارض رابطه و تعديل گري سن (مورد مطالعه:كاركنان قرارداي واحدهاي منتخب پرديس مركزي دانشگاه رازي)
علوي متين فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/02/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدلي براي جانشين پروري در شركت ملي گاز ايران
امير تيموري الهه(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدل مديريت استراتژيك منابع انساني سبز مورد مطالعه : صنعت توليد محصولات لبني
ميكائيلي عليرضا(تاریخ دفاع: 1400/07/21) ، مقطع : دكتري
طراحي الگوي رهبري مبتني بر قوميت هاي ايراني در سازمان
زينوندلرستاني حنظله(تاریخ دفاع: 1400/12/25) ، مقطع : دكتري
تاثير تيپ شخصيتي بر مديريت تصوير پردازي با استفاده از شاخص مايرز - بريگز و تعديل كنندگي متغيرهاي منتخب جمعيت شناختي(مورد مطالعه :كاركنان اداره كل آموزش و پرورش گيلان)
محمدي نژاد پاشاكي نرگس(تاریخ دفاع: 1396/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارايه و تبيين شادكامي در سازمان مبتني بر فرهنگملي(ايراني-اسلامي)
كوشش تبار محسن(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : دكتري
تاثير قابليت هاي زير ساختي مديريت دانش بر نوآوري باز با ميانجي گري ظرفيت جذب (مورد مطالعه : شركت هاي دانش بنيان مستقر در پارك علم و فناوري دانگاه تهران )
اميري خديجه(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مهارت هاي ارتباطي مديران فروش در حفظ و ارتقاي انگيزه هاي نمايندگان بيمه با تاكيد بر نقش تعديل كننده خوش بيني شغلي
انصاري علي(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مهارت هاي ارتباطي مديران فروش در حفظ و ارتقاي انگيزه هاي نمايندگان بيمه با تاكيد بر نقش تعديل كننده خوش بيني شغلي
انصاري علي(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سير تطور علم مديريت در ايرانبا محوريت مديريت منابع انساني
شيباني فر محمد شهاب(تاریخ دفاع: 1399/12/20) ، مقطع : دكتري
طراحي و تبيين سبك رهبري مبتني بر شبكه هاي اجتماعي در سازمان
موسوي ميركلائي سيد امير(تاریخ دفاع: 1399/12/20) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل مديريت منابع انساني مبتني بر مسئوليت اجتماعي در سازمان ثبت اسناد و املاك
دانشي عبدالرضا(تاریخ دفاع: 1400/12/11) ، مقطع : دكتري
آينده نگاري توسعه صادرات داروهاي نوفنآورانه در افق ايران 1404
ناصري طاهري مظفر(تاریخ دفاع: 1400/12/25) ، مقطع : دكتري
طراحي الگوي جانشين پروري با استفاده از مدل سازي ساختاري – تفسيري در شركت هاي دانش بنيان
اميدي حميد(تاریخ دفاع: 1397/10/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر عملكرد سازماني در صنعت ساخت با ميانجي گري يادگيري سازماني و تعديل كنندگي فرهنگ سازماني
لطفي قره حسنلو شهرزاد(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير شوخ طبعي بر اثربخشي مذاكرات با ميانجي گري اعتماد و تعديل گري تجربه (مورد مطالعه: روسا و معاونين شعب بانك هاي ملي استان مازندران
سينائي سيده سها(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه و تبيين مدل قلدري سازماني ( مورد مطالعه : سازمانهاي منتخب دولتي ايران در بخش انرژي)
ميرزائي سميه(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير فضاي فيزيكي بر صبوري كاركنان با تعديل كنندگي پست سازماني و جنسيت
مقيمي تيلمي پوريا(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عجين شدن با شغل بر قصد ترك خدمت با ميانجي گري رضايت شغلي و تعهد عاطفي و تعديل كنندگي فضاي اخلاقي وتناسب فرد – سازمان ( مورد مطالعه : بانك پاسارگاد
بهرام پور كوشكي يدالله(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل برانگيختن اشتياق كاركنان در پرتو رهنمودهاي قرآني بر اساس تفاسير شريف الميزان و نمونه
نجفي كلياني وحيد(تاریخ دفاع: 1399/06/20) ، مقطع : دكتري
طراحي برند ملي در حوزه صاحبان استعدادهاي برتر و نخبگان عرصه علم و فناوري
شرعي زهره(تاریخ دفاع: 1399/02/23) ، مقطع : دكتري
تاثير رهبري معنوي بر تاب آوري كاركنان با ميانجي گري حمايت سازماني ادراك شده ( مورد مطالعه : كادر پرستاري بيمارستان اميرالمومنين سمنان )
همتيان هديه(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير خويشاوند سالاري بر سكوت سازماني با ميانجي گري تعهد سازماني و تاب آوري كاركنان
حيدرزاده ميلاد(تاریخ دفاع: 1398/04/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و رتبه بندي منابع تعارض كار- خانواده اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي دولتي و راهبردهاي مديريت آن(مورد مطالعه:دانشگاههاي دولتي منطقه 9 كشور)
كوثري رضا(تاریخ دفاع: 1399/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مديريت دانش بر توانمند سازي كاركنان با تعديل گري خود پنداره (مورد مطالعه : كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اراك)
اميني سحر(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و تبيين مدل خود مديريتي كاركنان با رويكرد رفتارگرايي جامع
محمدي ثابت ناهيد(تاریخ دفاع: 1400/07/28) ، مقطع : دكتري پژوهش محور
مدل سازي پويا جهت شناسايي و رتبه بندي اقدامات مديريت منابع انساني در شركت هاي دانش بنيان (مورد مطالعه :شركت هاي دانش بنيان پارك فناوري پرديس
دولتخواهي نگين(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير شخصيت رهبران بر ميزان نفوذ آنان با ميانجيگري سبك رهبري و تعديل كنندگي تجربه مديريتي(مورد مطالعه: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش)
بلندين اكرم(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير شادي سازماني بر سكوت سازماني با ميانجي گري حمايت سازماني ادراك شده و تعديل كنندگي جنسيت (مورد مطالعه:كاركنان شهرداري دزفول
قاسمي نژاد مهسا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سرمايه اجتماعي بر خلاقيت فردي با ميانجي گري تسهيم دانش و تعديل گري رهبري تحول آفرين( مورد مطالعه: شركت گاز استان سمنان)
منافي وركياني مهدي(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل رفتارهاي زيست محيطي كاركنان مبتني بر تلنگر سازماني
كشاورز محمد(تاریخ دفاع: 1401/07/11) ، مقطع : دكتري
تاثير اعتماد و تعهد سازماني بر استفاده بهينه از دانش با ميانجي گري تسهيم دانش و تعديل گري سابقه كار ( مورد مطالعه : شركت گاز استان سمنان)
كاوسي سميه(تاریخ دفاع: 1400/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ويژگي هاي تيم كارآفرين بر چابكي استراتژيك با تمركز بر نقش تعديل كنندگي سبك رهبري معمول
وعيدي محمدامين(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي پيامدهاي شيوع ويروس كرونا بر عملكرد كسب و كار زنان در ايران (مورد مطالعه :كسب و كارهاي با مالكيت زنان در استان تهران)
خسروي زهره(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير جهت گيري نوآوري بر عملكرد شركت هاي عمراني شهر مشهد
باقري مهدي(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عملكرد و رتبه بندي موسسات خيريه دولتي در سطح استان سمنان
آزمون كيومرث(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي اثر بخشي سبك هاي تئوري موقعيتي بر موفقيت بازاريابي شبكه اي (مورد مطالعه : شركت پنبه ريز)
شريفي يگانه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارايه ي الگوي رشد محور مديريت منابع انساني استارتاپها با تمركز بر كاركنان دانشي
كهياري حقيقت كورش(تاریخ دفاع: 1401/02/18) ، مقطع : دكتري
ارايه ي الگوي رشد محور مديريت منابع انساني استارتاپها با تمركز بر كاركنان دانشي
كهياري حقيقت كورش(تاریخ دفاع: 1401/02/18) ، مقطع : دكتري
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر ايجاد استرس شغلي در كاركنان آتش نشاني يزد
ناطقي گلناز(تاریخ دفاع: 1400/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آينده نگاري توسعه منابع انساني با بكارگيري روش سناريو و رويكرد تحليل اثر متقابل (مورد مطالعه: بانك ملي)
محمدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبیین زمینه ارزشی رهبری خدمت‌گزار
(2010)
علی اکبر فرهنگی, ^حسین دامغانیان
The Effect of Perceived Corporate Social Responsibility and Sustainable Human Resources on Employee Engagement with the Moderating Role of the Employer Brand
Employee Responsibilities and Rights Journal(2022)
9611572001, ^علیرضا مقدم*, ^حسین دامغانیان, ^محسن شفیعی نیگابادی

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مديريت منابع انساني ٤٠١٢   (12 بار دانلود)
رشته : مديريت
مديريت رفتارسازماني ٤٠١٢   (11 بار دانلود)
رشته : مديريت
مديريت رفتارسازماني بين‌الملل٤٠١٢   (14 بار دانلود)
رشته : مديريت , گرایش : رفتارسازماني
نظریه های پیشرفته ارتباطات سازمانی   (42 بار دانلود)
رشته : مدیریت دولتی , گرایش : رفتار سازمانی
مدیریت منابع انسانی 4011   (38 بار دانلود)
رشته : مدیریت بازرگانی و دولتی
رهبري در سازمان٤٠٠٢   (105 بار دانلود)
رشته : مديريت كسب و كار
مديريت رفتار سازماني ٤٠٠٢   (102 بار دانلود)
رشته : مديريت
مديريت منابع انساني ٤٠٠١   (182 بار دانلود)
رشته : مديريت
نظریه های پیشرفته ارتباطات سازمانی 992   (280 بار دانلود)
رشته : مدیریت
مدیریت منابع انسانی پیشرفته 992   (290 بار دانلود)
رشته : مدیریت
مديريت رفتارسازماني٩٩٢   (281 بار دانلود)
رشته : مديريت
فلسفه مديريت از ديدگاه اسلام٩٩١   (334 بار دانلود)
رشته : مديريت صنعتي , گرایش : مالي
مديريت منابع انساني ٤٠٠٢   (398 بار دانلود)
رشته : مديريت كسب و كار
مديريت رفتار سازماني بين‌المللي٩٩١   (346 بار دانلود)
رشته : مديريت
نظريه هاي پيشرفته ارتباطات سازماني   (420 بار دانلود)
رشته : مديريت
روش تحقیق در مدیریت   (381 بار دانلود)
رشته : مدیریت
مبانی سازمان و مدیریت   (398 بار دانلود)
رشته : مدیریت
مدیریت منابع انسانی   (455 بار دانلود)
رشته : مدیریت
مدیریت منابع انسانی   (437 بار دانلود)
رشته : مدیریت کسب و کار
مديريت منابع انساني پيشرفته   (433 بار دانلود)
رشته : مديريت بازرگانی
مدیریت رفتار سازمانی بین المللی   (408 بار دانلود)
رشته : مدیریت- رفتار سازمانی
رهبري در سازمان   (559 بار دانلود)
رشته : مديريت

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشكده اقتصاد، مديريت و علوم اداري
hdamghanian@semnan.ac.ir
(٠٢٣) ٣٣٦٥٤٠٧٨

فرم تماس